SHREE MAHALINGESHWARA TEMPLE, PUTTUR : Temple Administration

Executive Officer : Shri. C.U.Poovappa

Management Committee (Vyavasthapana Samithi)
President : Shri N. Achyutha Moodetthaya

Members:
1. Shri K. Keshava Naik
2. Shri Santhosh Kumar A
3. Dr. Sudha S Rao
4. Smt H.Prabha
5. Shri Vishwa D
6. Shri Bhujanga Gowda
7. Shri P.Rajaram Shetty
8. Pradhana Archakaru : Sri V.S. Bhat
2013 ALL RIGHTS RESERVED.
SHREE PUTTUR MAHALINGESHWARA TEMPLE, PUTTUR, DK.