SEVAS AT SHREE AYYYAPPA GUDI

Seva Name Seva Rate in Rs.
1. Ashtotthara Archane
Rs. 20.00
2. sahsranaamarchane
Rs. 40.00
3. neelanjana
Rs. 30.00
4. ksheearabhisheka
Rs. 20.00
5. Vibhoothi AbhiSheka
Rs. 75.00
6. Trimadura Seve
Rs. 50.00
7. Tuppa Seve
Rs. 50.00
8. Panchaamrutha Seve
Rs. 50.00
9. Siyalabhisheka (bring Tender Coconut)
Re. 1.00
10. Tuppa Prasada
Rs. 20.00
11. Hoovina Pooje
Rs. 75.00
12. Karpooararthi
Rs. 5.00
13. Kalashabhisheka
Rs. 200.00
14. Vishesha Tuppabhisheka
Rs. 800.00
14. Sarva Seve (3 Times)
Rs. 250.00
15. Deeparadhane
Rs. 75.00
2013 ALL RIGHTS RESERVED.
SHREE PUTTUR MAHALINGESHWARA TEMPLE, PUTTUR, DK.